Klassieke Oudheid & Middeleeuwen

Wee de overwonnenen - isbn 9789401916721

Wee de overwonnenen, Germanen, Kelten en Romeinen in de Lage Landen | Auteur: Alexander van de Bunt | Uitgever: Omniboek | Nederlands | Paperback | Druk: 1 | februari 2020 | 304 pagina's

 

Wee de overwonnenen van Alexander van de Bunt is een diepgravend historisch werk over de vroege bewoners van de Lage Landen.

In Wee de overwonnenen vertelt de talentvolle archeoloog Alexander van de Bunt het verhaal van de vroege bewoners van onze streken. Wij kennen deze volkeren vooral door de ogen van de Romeinen, met name via Julius Caesar en Tacitus. Maar wie waren de bewoners van de Lage Landen? Wat waren hun gebruiken? Welke taal spraken ze? Welke goden vereerden ze? En vooral: waar kwamen ze precies vandaan? Op levensechte wijze beschrijft Alexander van de Bunt vele cruciale gebeurtenissen, zoals de Slag bij het Teutoburgerwoud en de Bataafse Opstand. Hij schrijft over de relatie tussen Germanen, Kelten en Romeinen en laat zien dat globalisering en migratie van alle tijden zijn. Wee de overwonnenen is een diepgravend boek voor iedereen die meer wil weten over de Bataven, de Friezen, de Cananefaten en andere stammen in het huidige Nederland en België rond het begin van de jaartelling.

 

Terug

€ 22,50


De Kruisvaarders - isbn 9789401916547

De Kruisvaarders, De strijd om het Heilige Land | Auteur: Dan Jones | Uitgever: Omniboek | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | januari 2020 | 544 pagina's

Tussen de elfde en de dertiende eeuw vochten christelijke en islamitische legers om zeggenschap over het Heilige Land. In De Kruisvaarders vertelt Dan Jones het verhaal van de eerste kruistocht in 1095 onder aanvoering van de Brabander Godfried van Bouillon en graaf Robrecht van Béthune, de Leeuw van Vlaanderen, tot en met het verlies van het laatste christelijke bolwerk in de Levant. In elk van de 25 hoofdstukken staat een persoon - meer of minder bekend - centraal. Dan Jones is een van de populairste historici van het moment. Ook De Kruisvaarders maakt weer duidelijk waarom: Jones blinkt uit in het schrijven van verhalende geschiedenis.

 

Terug naar Actueel

Terug naar klassieke oudheid

€ 34,99


Johanna en Margaretha - isbn 9789029091336

Johanna en Margaretha Gravinnen van Vlaanderen en prinsessen van Constantinopel | Auteur: Thera Coppens | Uitgever: J.M. Meulenhoff | Nederlands | Hardcover | Druk: 1 | november 2019 | 400 pagina's

Een nieuwe, meeslepende biografie van de schrijfster van de bestsellers Hortense, Sophie in Weimar en Suzanne en Edouard Manet.

Het tijdperk voor de heerschappij van de Bourgondische graven: voor iedereen die genoten heeft van De Bourgondiërs van Bart van Loo en meer wil weten over de middeleeuwen. In haar nieuwe boek dringt Thera Coppens door tot de dertiende eeuw, waar een ontzagwekkende vrouw strijd moet voeren tegen de hebzucht van de haar omringende vorsten. Margaretha lag nog in de wieg toen haar ouders stierven en de machtige erflanden Vlaanderen en Henegouwen nalieten aan haar en haar zus Johanna. In de door mannen gedomineerde wereld vormden de schatrijke prinsessen een begeerde prooi in de genadeloze huwelijkspolitiek. Na de dood van Johanna bestreed Margaretha vijandige vorsten en pausen en stuurde haar oorlogsvloot af op haar aartsvijand: rooms-koning Willem II, graaf van Holland. Twee eeuwen later gingen haar graafschappen op in het grote Bourgondische Rijk. Maar als stammoeder van de nieuwe dynastie werkt haar wezen door in de middeleeuwse historie van de Lage Landen.

 

Terug

 

€ 24,99


Heidense heiligdommen - isbn 9789401914338

Heidense heiligdommen, Zichtbare sporen van een verloren verleden | Auteur: Judith Schuyf | Uitgever: Omniboek | Nederlands | Druk: 1 | mei 2019 | Paperback | 368 pagina's

 

Judith Schuyf gidst de lezer in "Heidense heiligdommen' langs de zichtbare overblijfselen van een verloren, heidens verleden. Onze streken kenden in de pre-christelijke periode veel heilige bomen, waterbronnen, stenen, heuvels en kuilen. Ze verwezen naar heiligdommen, tempels en plaatsen waar recht werd gesproken. Tijdens de kerstening en de reformatie is veel verwoest, maar er zijn plekken uit de late ijzertijd en vroege middeleeuwen intact gebleven. Judith Schuyf geeft in "Heidense heiligdommen' aanwijzingen over de vindplaats van deze vaak onopvallende heiligdommen en zet ze in hun historische en religieuze context. Het boek is rijk geïllustreerd met prachtig fotomateriaal.

 

Terug

€ 24,99


De eerste Gouden Eeuw| - isbn 9789401908436

De eerste Gouden Eeuw, handel en scheepvaart in de vroege middeleeuwen | Auteur: Luit van der Tuuk | Uitgever: Omniboek | Nederlands | 2e druk | paperback | november 2016 | 272 pagina's

In de Gouden Eeuw werd volop handel gedreven overzees. In zijn nieuwe boek vertelt Van der Tuuk dat de basis hiervoor al tijdens de middeleeuwen werd gelegd. Van der Tuuk vertelt op toegankelijke wijze een bijzondere geschiedenis. In de dertiende eeuw ontstond de Hanze, een succesvol samenwerkingsverband van diverse handelsplaatsen. Uit deze periode is een groot aantal scheepswrakken teruggevonden, die ons informatie verschaffen over de scheepsbouw uit die tijd. Uit de vroege middeleeuwen is dergelijk materiaal nauwelijks voor handen. De weinige bronnen die er zijn, zijn fragmentarisch. Des te verrassender is het beeld dat Van der Tuuk schetst van de Nederlandse scheepvaart in de vroege middeleeuwen, waarin volgens hem de basis werd gelegd voor de 'echte' Gouden Eeuw. Een verrassende geschiedenis! Luit van der Tuuk is gespecialiseerd in middeleeuwse scheepvaartgeschiedenis. Hij publiceerde eerder de titels Noormannen in het rivierenland : de handelsplaatsen Dorestad en Tiel in vuur en vlam en Koningen en krijgsheren : de Franken in de Lage Landen.

 

Terug

€ 16,00


Bonifatius in Dorestad - isbn 9789401907590

Bonifatius in Dorestad, de evangeliebrenger van de Lage Landen |  Auteur: Luit van der Tuuk | Uitgever: Omniboek | Nederlands | 1e druk | paperback | mei 2016 | 176 pagina's

In 2016 is het precies 1300 jaar geleden dat Bonifatius met een vrachtvaarder vanuit Londen vertrok naar het vasteland van Europa, om in Dorestad – het Rotterdam van de achtste eeuw – van boord te gaan. Zijn missie: het evangelie verkondigen en hier een kerkelijke organisatie opbouwen. 

Bonifatius' komst had grote gevolgen voor de ontwikkeling van Dorestad en Utrecht, en daarmee voor de vroege geschiedenis van Nederland. Het Comité Bonifatius-Dorestad gedenkt de komst van Bonifatius op 5 juni 2016. In de bundel Bonifatius in Dorestad worden verschillende facetten van Bonifatius' aankomst en aanwezigheid in Dorestad en omgeving belicht.

Bonifatius in Dorestad staat onder redactie van Luit van der Tuuk en bevat bijdragen van professoren Paul Post en Anton Vernooij, dominee en auteur Pieter L. de Jong, bisschop Gerard de Korte en Kees Slijkerman.

 

Terug

€ 20,99De Wijkse toren - isbn 9789087040550

De Wijkse toren, geschiedenis van de toren van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede (1486-2008) | Uitgever: Verloren B.V., Uitgeverij | Nederlands | 1e druk | hardcover | september 2008 | 190 pagina's 

De Wijkse toren 1e druk is een boek van Nvt. uitgegeven bij Verloren B.V., Uitgeverij. ISBN 9789087040550 

De laatgotische toren van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede domineert al eeuwenlang het silhouet van het kleine stadje aan de Rijn en Lek. Hoewel de toren een goede bekende is in de Nederlandse architectuurgeschiedenis, was de kolos nooit grondig onderzocht. Een restauratie maakte het mogelijk zo n onderzoek eindelijk eens te verrichten. De talrijke nieuwe gegevens en inzichten die dit heeft opgeleverd, zijn allemaal verwerkt in De Wijkse toren, dat de eerste volledige beschrijving en analyse van het bouwwerk bevat. In het boek worden de volgende onderwerpen behandeld: de historische en kunsthistorische context (P.C. van der Eerden), de bouwgeschiedenis (G. Berends), de reparatie- en restauratiegeschiedenis (M.A. van der Eerden-Vonk), het beeldhouwwerk (E. den Hartog) en de klokken en het uurwerk (F.L.Gaasbeek en H. Veldman). Het boek is overvloedig ge llustreerd, ondermeer met vele tientallen recent vervaardigde foto s.

 

Terug

€ 19,00


Historische atlas van Leeuwarden - isbn 9789460042300

Historische atlas van Leeuwarden, van terpdorp tot culturele hoofdstad | Auteur: Meindert Schroor | Uitgever: Vantilt | Nederlands | 1e druk | november 2015 | Hardcover | 80 pagina's

 

Leeuwarden is al ruim vijf eeuwen de hoofdstad van Fryslân, maar de nederzetting is minstens tweemaal zo oud. De Historische atlas van Leeuwarden brengt de ontwikkeling in kaart van een terpdorp aan een arm van de zee, via de bloeiperiode als zetel van de Friese stadhouders in de Gouden Eeuw tot centrum van werkgelegenheid en cultuur in een eigenzinnige, perifere regio nu de 'kleinste grote stad' van Nederland. Aan de hand van kaarten, cartografische reconstructies, schilderijen en foto's wordt de ruim duizendjarige geschiedenis van Leeuwarden beschreven. Een stad die begon als nederzetting van boeren en vissers op terpen in een weids waddenkwelderland. Dankzij zijn centrale ligging, nabij de grens van klei, veen en zand ontwikkelde Leeuwarden zich binnen zijn singels vanaf de late Middeleeuwen tot het met grachten en kanalen doorsneden hart van het waterrijke Fryslân, waaruit nijvere buitenbuurten langs Vliet en Dokkumer Ee als slagaders het land in reikten. Vanaf de negentiende eeuw werd de landelijke ruimte tussen deze tentakels opgevuld met een enkele prestigieuze buurt en met veel volkswijken. Leeuwarden werd vooral het centrum van agrarische industrie, met de bijbehorende banken en verzekeringsmaatschappijen, om uiteindelijk uit te groeien tot een centrum van onderwijs, diensten en innovaties op het gebied van water.

 

Terug

€ 15,00


In het spoor van Egbert - isbn 9789065502896

In het spoor van Egbert, Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en de geschiedschrijving van het klooster Egmond, Vis. Uitgever Verloren B.V., 191 pagina's.

 

In het spoor van Egbert beschrijft de invloed die de latere aartsbisschop van Trier had op het klooster Egmond en bevat bijdragen over de bibliotheek en de geschiedschrijving van het klooster. Zijn leven lang bleef Egbert zich volgens S. Flesch verbonden voelen met zijn 'Holl ndischen Heimat'. Hij stuurde het klooster Egmond, waar hij subdiaken was geweest, boeken, een gouden kruis, misgewaden en een goedgevulde reliekschrijn. Het belangrijkste geschenk was echter de opdracht tot het schrijven van de Vita van Sint Adalbert aan een monnik van het klooster Mettlach. J.P. Gumbert verlaat de traditionele voorstelling dat Egbert zijn leertijd in Egmond heeft doorgebracht. Volgens Gumbert blijkt uit de opdracht voor de Vita en Egberts schenkingen dat het klooster Egmond niet omstreeks 950 is gesticht, maar pas omstreeks 980. De oudst bekende geschiedschrijver van eigen bodem was de Egmondse monnik en grafelijke kapelaan Allinus (ca. 1150-na 1222), een telg uit het invloedrijke geslacht Van Haarlem. J.W.J. Burgers toont aan, dat hij werkzaam was in de grafelijke kanselarij in de jaren 1198-1203 en 1214-1222 en geeft een editie met vertaling van Allinus' beschrijving van de Loonse Oorlog (1203-1205), die het slot vormt van de Egmondse Annalen. In het spoor van Egbert bevat tevens een nieuwe editie met commentaar van de Egmondse boekenlijst, van de hand van J.P. Gumbert. De in de lijst genoemde werken en de nog bestaande manuscripten zijn volgens de huidige stand van wetenschap ge dentificeerd. Veel van deze werken waren bestemd voor het onderwijs in het klooster, dat door R.H.F. Hofman beschreven wordt. Alle vakken van het trivium en het quadrivium werden er op niveau gegeven. Tot slot bespreekt H.G.E. Rose een handschrift van de brieven van de apostel Paulus dat sinds enkele eeuwen in de universiteitsbibliotheek van Utrecht wordt bewaard en onopgemerkt is gebleven.

 

Terug 

€ 25,00


Ridderschap in Holland - isbn 9789087041014

Adelsgeschiedenis 1 - Ridderschap in Holland, portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen,  Antheun Janse. Uitgever Verloren B.V., 514 pagina's.

 

Hoewel Holland al in de late Middeleeuwen meer en meer een land van burgers werd, speelde de ridderschap er nog een leidende rol. Hoge edelen als de heren van Arkel, Egmond, Brederode en Wassenaar oefenden veel macht uit als medespelers of juist tegenstrevers van de graaf en zijn plaatsvervangers. Modale en lagere edelen zoals Assendelft, Heemskerk, Matenesse en Raaphorst bekleedden invloedrijke posities aan het grafelijk hof en in de regio, als baljuws, ambachtsheren en kasteelbewoners. Achter de enkele nu nog te bezichtigen kasteelru nes gaat een rijke wereld schuil die in Ridderschap in Holland voor het eerst als geheel en vanuit verschillende invalshoeken wordt beschreven. Op basis van biografische gegevens van een groot aantal edelen schetst Antheun Janse een boeiend groepsportret van de Hollandse ridderschap tussen circa 1275 en circa 1475. Gedurende deze periode veranderde de ridderschap ingrijpend. Ridderlijke verschijnselen raakten minder algemeen verbreid, de uitoefening van centrale en regionale bestuursambten werd minder vanzelfsprekend. De nadruk kwam sterker te liggen op het uitoefenen van heerlijke rechten en de afstamming van een illuster voorgeslacht. Wat niet veranderde, waren de relatieve geslotenheid van de ridderschap en haar maatschappelijke positie. Rond 1475 was de ridderschap als verschijnsel nog springlevend.

 

Terug

€ 39,00


Het klooster Egmond - isbn 9789087040253

Egmondse studiën 5 - Het klooster Egmond: hortus conclusus. Hortus Conclusus (Egmondse Studien 5),  Auteur: Jeannine Fiedler & Quot. Uitgever Verloren B.V., 336 pagina's.

 

In deze vijfde en laatste bundel Egmondse studiën, gewijd aan de geschiedenis van het middeleeuwse klooster Egmond, gaan Peter Gumbert, Jan Burgers en Erik Cordfunke in op thema's die ook in de vorige delen aan bod kwamen: schrijvers, boeken, oorkonden, liturgie, heiligenlevens en kerkstichtingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan enkele in de bibliotheek bewaard gebleven gregoriaanse notaties (Ike de Loos), de Egmondse achtergrond van een van de voormannen van de Moderne Devotie (Hildo van Engen), de plaats van Egmond in de kloosterhervormingen van de vijftiende eeuw (Elke Ursel Hammer) en de relatie tussen Erasmus en de abdij (Jan van Herwaarden). Tot slot leest Karen Vintgens Adalberts heiligenleven met de ogen van deze tijd.

 

Terug

€ 39,00


Ad Flaridingun - isbn 9789087042585

Middeleeuwse studies en bronnen 135 - Ad Flaridingun - Vlaardingen in de elfde eeuw, middeleeuwse bronnen over de Slag bij Vlaardingen en andere Vlaardingse gebeurtenissen | Auteur: Kees Nieuwenhuijsen/Tim de Ridder | Uitgever: Verloren B.V. | Nederlands | 1e druk | december 2011 | Paperback | 216 pagina's

In 1018 versloeg graaf Dirk III bij Vlaardingen het veel grotere leger van de Duitse keizer Hendrik II en legde daarmee de grondslag van het latere Holland. De elfde eeuw was een turbulente periode voor Vlaardingen en het graafschap Holland. Er vonden verschillende strafexpedities en moordaanslagen plaats. Onder de slachtoffers bevonden zich onder andere de Hollandse graven Dirk IV en Floris I, en hertog Godfried met de Bult. De gebeurtenissen in en rond Vlaardingen zijn in tal van annalen, kronieken en oorkonden vastgelegd: soms in lange verslagen, vaak in enkele korte zinnen. De bronnenpublicatie Ad Flaridingun presenteert alle middeleeuwse teksten die betrekking hebben op Vlaardingen in de elfde eeuw, in de oorspronkelijke Latijnse versie en met daarnaast een vertaling in modern Nederlands. Het boek is royaal geïllustreerd met afbeeldingen van manuscripten, landkaarten, genealogische overzichten en archeologische vondsten.

 

Terug

€ 29,00


De Slag bij Vlaardingen - isbn 9789401912686

De Slag bij Vlaardingen, 1018 / Strijd om het graafschap Holland | Auteur: Kees Nieuwenhuijsen | Uitgever: Omniboek | Nederlands | 1e druk | mei 2018 | Paperback | 288 pagina's

Graaf Dirk III van West-Frisia hief zonder toestemming van zijn leenheer tol op de Merwede. De keizer gebood hem daarmee te stoppen maar daar piekerde hij niet over. Dirk III overwon het veel sterkere leger van keizer Hendrik II in de Slag bij Vlaardingen. Een uniek boek over de omstandigheden en vooral de impact van de belangrijkste slag in West-Frisia, het latere graafschap Holland. Dit boek gaat niet alleen in op de politieke achtergrond, maar beschrijft ook het dagelijks leven in de vroege middeleeuwen: van handel en economie, scheepvaart, landschap en veenontginningen, tot mode, voedsel, behuizing en religieus leven. Daarnaast is er aandacht voor de beeldvorming van de veldslag in recente tijden.

Onder redactie van Kees Nieuwenhuijsen, met bijdragen van Tim de Ridder, stadsarcheoloog van Vlaardingen; Jeroen ter Brugge, curator van het Maritiem Museum Rotterdam; stadsarchivaris van Vlaardingen Harm-Jan Luth; de middeleeuwse kookkunstenaressen Margreet Formanoy en Patricia Verbree; illustrator en historicus Henk 't Jong en specialist vroege middeleeuwen Luit van der Tuuk.

 

Terug

€ 20,00


Het jaar 117 - isbn 9789401910682

Het jaar 117, Sporen van Trajanus en Hadrianus in de Lage Landen | Auteur: Tom Buijtendorp | Uitgever:  Omniboek | Nederlands | 1e druk | oktober 2017 | Paperback | 288 pagina's

In 'Het jaar 117' beschrijft Tom Buijtendorp wat er 1900 jaar geleden in de Lage Landen gebeurde

Precies 1900 jaar geleden overleed keizer Trajanus. Hij werd opgevolgd door Hadrianus. De expansiestrategie van Trajanus maakte plaats voor consolidatie. Waar de Romeinen eeuwenlang gestreefd hadden naar uitbreiding van het rijk, volgde nu een periode van bestendiging. Het Rijk dreigde namelijk ten onder te gaan omdat het te groot was geworden. Op verschillende plekken dreigde burgeroorlog.

Het jaar 117 vormt de breuklijn tussen deze twee tijdperken. De situatie in de Lage Landen illustreert deze breuk, door de strategische ligging. Tom Buijtendorp laat aan de hand van 40 voorwerpen en plaatsen zien wat de gevolgen waren van deze strategie. Speciale aandacht verdienen hierbij de gipsen afdrukken van de originele zuil van Trajanus, verzameld door de Franse koning Lodewijk XIV, die zich in het depot van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden bevinden.

 

Terug

€ 20,00


De Romeinse limes - isbn 9789401911368

De Romeinse limes, De grenzen van het Rijk in de Lage Landen, Auteur: Luit van der Tuuk. Uitgever Omniboek,  

192 pagina's.

In 'De Romeinse limes' beschrijft Luit van der Tuuk de Nedergermaanse limes, die dwars door Nederland liep. Deze noordelijke grens van het Romeinse Rijk was zo'n 5000 kilometer lang en liep langs de Rijn. De grenslinie moest Gallië beschermen tegen de Germanen en is één van de grootste infrastructurele werken die ooit in de Lage Landen gerealiseerd zijn. Recente opgravingen hebben veel plaatsen langs deze linie blootgelegd, waardoor de belangstelling ervoor steeds verder aanwakkert. Luit van der Tuuk schrijft zeer toegankelijk over de Romeinse aanwezigheid in de Lage Landen. Het boek is volledig geïllustreerd in kleur, met kaarten en tijdlijnen.

 

Terug

€ 15,00


De Muur van Hadrianus - isbn 9789401912440

De Muur van Hadrianus, De Romeinse limes in Groot-Brittannië |  Adrian Goldsworthy | Uitgever Omniboek | 

192 pagina's | paperback

In 'De Muur van Hadrianus' schrijft oudhistoricus Adrian Goldsworthy over de Romeinse limes in Groot-Brittannië. Keizer Hadrianus besloot in het jaar 122 tijdens een rondreis door het rijk dat de noordgrens in Brittania versterkt moest worden. De 117 kilometer lange Muur van Hadrianus strekte zich uit van kust tot kust, net iets ten zuiden van de huidige grens met Schotland. De muur was een indrukwekkend vertoon van de Romeinse macht. Vooral in het midden staat de muur nog overeind, als levend monument in het landschap. In dit eerste deel in de serie Tastbaar Verleden beschrijft Goldsworthy de geschiedenis van de muur, van het ontwerp tot de bouw en het leven van de wachters.

 

Terug

€ 18,99


De kleine geschiedenis van Haarlem - isbn 9789045353623

De kleine Geschiedenis van Haarlem voor Dummies | Uitgever: Voor Dummies | Nederlands | 1e druk | mei 2017 | Paperback | 55 pagina's

Deze gids biedt een beknopt overzicht van de rijke geschiedenis van Haarlem. Van kleine nederzetting aan het Spaarne en verdedigingspost van de Graven van Holland groeide Haarlem uit tot een van de belangrijkste middeleeuwse steden van Holland. Het Beleg van Haarlem, geleid door de zoon van Alva, was het keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. Haarlem heeft ook lange perioden van armoede gekend. Tegenwoordig zijn het middeleeuwse stratenplan, de karakteristieke gevels en de vele cafés, restaurants en winkels een feest voor de bezoeker. Wandelend door de binnenstad met dit boekje in de hand, kom je onder meer langs de St.-Bavo, de 17e-eeuwse Vleeshal, de Waag, het Teylers Museum en het Frans Hals Museum.

De Historische Vereniging Haerlem is opgericht in 1901 en wil met een kritische blik de geschiedenis van Haarlem voor een groot publiek toegankelijk maken.

 

Terug

€ 9,99


Voor Dummies - Utrecht - isbn 9789045353357

Voor Dummies - De kleine geschiedenis van Utrecht voor dummies, René de Kam, Uitgever: Voor Dummies, 151 pagina's.

Utrecht is een stad vol verhalen. Van Romeinse soldaten die een fort bouwden op de oever van de Rijn. En van rijke middeleeuwse geestelijken die woonden op grote terreinen midden in de stad. Maar ook van handelaren die van de Oudegracht een belangrijke stadsha- ven maakten van wel twee kilometer lang. In de 19de eeuw barstte de stad uit zijn voegen en waren er nieuwe wijken nodig om de vele fabrieksarbeiders te kunnen huis- vesten. Tegenwoordig is Utrecht een bruisende stad aan de voet van de Domtoren. Een stad met een mooi historisch centrum maar ook met grote moderne woonwijken. En met opvallende architectuur, zoals het Rietveld Schro¨derhuis en de vele universiteitsgebouwen in de Uithof. Wie goed kijkt, vindt overal wel wat terug van de lange geschiedenis van de stad.

Rene´ de Kam is historicus en maakte meerdere boeken en tentoonstellingen over de geschiede- nis van Utrecht. Zo was hij hoofdauteur van het in 2014 verschenen standaardwerk De Utrechtse Dom­toren. Trots van de stad.

 

Terug

€ 9,99


Das Limes-Lexikon - isbn 9783406568169

Das Limes-Lexikon, Roms Grenzen von A bis Z, auteur: Dieter Planck, uitgever: Beck C. H., Duitstalig, 159 pagina's

Der Limes ist eines der größten Bodendenkmäler der Menschheitsgeschichte. Das Limes-Lexikon präsentiert allgemeinverständlich und prägnant das wichtigste Wissen über diese Grenzanlage aus römischer Zeit, deren eindrucksvolle Überreste in Deutschland im Jahr 2005 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurden. Das Themenspektrum reicht von Aalen bis Zenturio, von Bürgerrecht bis Wachtposten, von Chattenkriege bis Trajanssäule, von Feldzeichen bis Paraderüstung - und weit darüber hinaus. Der Limes ist eines der größten Bodendenkmäler der Menschheitsgeschichte. Das Limes-Lexikon präsentiert allgemeinverständlich und prägnant das wichtigste Wissen über diese Grenzanlage aus römischer Zeit, deren eindrucksvolle Überreste in Deutschland im Jahr 2005 in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen wurden. Das Themenspektrum reicht von Aalen bis Zenturio, von Bürgerrecht bis Wachtposten, von Chattenkriege bis Trajanssäule, von Feldzeichen bis Paraderüstung - und weit darüber hinaus.

 

Terug naar Klassieke Oudheid

Terug naar Reis Romeinse Limes langs de Donau

€ 12,99


Het forum romanum ('18) - isbn 9789059971981

Het forum romanum , met het oog op Rome | Auteur: Alexander Smarius | Uitgever: Primavera Pers | Nederlands | 1e druk |  juni 2015 | Paperback | 32 pagina's

 

Het Forum Romanum was het kloppende hart van het Romeinse Rijk, de plaats waar van oudsher de beslissingen over oorlog en vrede werden genomen. Toen de Romeinen 'meesters van de wereld' waren geworden, kreeg het Forum een grondige facelift: het werd een fonkelend pronkplein van marmer.

Dat marmer is grotendeels verdwenen. Wat ooit het centrum van de wereld was, is nu een weinig aantrekkelijke massa baksteen en beton. Maar voor wie weet waarop hij moet letten heeft het Forum Romanum veel te bieden.

Dit boekje biedt hulp bij die ontdekkingstocht. Korte beschrijvingen op basis van de meest recente inzichten worden afgewisseld met sturende vragen, waarmee de bezoeker op veelzeggende details gewezen wordt. Met deze prikkeling van de verbeelding komt het Forum in volle glorie tot leven.

 

Terug

€ 6,50


De wereld van Hadrianus ('18) - isbn 9789460042324

De wereld van Hadrianus | Uitgever: Vantilt | Nederlands | 1e druk | oktober 2015 | Paperback | 208 pagina's

 

Onder het bewind van keizer Hadrianus (117-138) was het Romeinse Rijk een echt wereldrijk. Hadrianus bleef niet in het centrum ervan, in Rome, maar trok van Brittannië en Spanje tot Egypte en Klein-Azië. Overal in die globaliserende wereld drukte hij nadrukkelijk zijn stempel op de antieke cultuur. Als bouwheer, jurist, bestuurder, legerleider, kunstliefhebber en intellectueel liet hij ook figuurlijk geen terrein onbetreden.

In dit boek kijken verschillende auteurs naar de fascinerende figuur van Hadrianus en via hem naar de Romeinse wereld. Welke rol speelde deze keizer in de grote historische ontwikkelingen? En welke erfenis heeft hij nagelaten? De wereld van Hadrianus sluit aan bij het succesvolle Constantijn de Grote, traditie en verandering (2012).

Met bijdragen van Paul Erdkamp, Nathalie de Haan, Olivier Hekster, Vincent Hunink, Corjo Jansen, Stephan Mols, Eric Moormann, Floris Overduin, Rick Verhagen en Camiel van Woerkum.

 

Terug

€ 19,95


De gouden eeuw van Rome ('18) - isbn 9789026336799

De gouden eeuw van Rome, van de volmaakte Trajanus tot Commodus de gladiator | Auteur: Anton van Hooff | Uitgever: Ambo|Anthos | Nederlands | 1e druk | maart 2017 | Paperback | 368 pagina's

Rasverteller Anton van Hooff neemt de lezer in De Gouden Eeuw van Rome mee naar de glorietijd van het Romeinse Rijk. Van Van Hooff verschenen eerder Klassiek, Athene en Sterven in stijl. 

De twee eeuwen rond het begin van de jaartelling worden doorgaans als glorietijd van het Romeinse Rijk beschouwd. In dit boek betoogt Anton Van Hooff dat juist de tweede eeuw n.C. meer aanspraak maakt op de betiteling Gouden Eeuw. Het Rijk bereikte zijn grootste omvang. Er waren geen burgeroorlogen. Overal heerste een enorme bouwactiviteit, waarvan de ruïnes nu nog getuigen. Zeker in kwantiteit was er een immense productie van beeldende kunst, literatuur en wetenschap. Nooit werden de oude goden met zoveel tempels en festivals geëerd. 

Vanaf Nerva (96 n.C.) stierven vijf keizers in hun bed – pas in 192 werd er weer een vorst vermoord: Commodus. Deze despoot brak de reeks van vijf goede keizers af. De beroemde geschiedschrijver Edward Gibbon beschouwde die tijd als de gelukkigste periode van de hele mensheid. In De Gouden Eeuw van Rome maakt Van Hooff duidelijk hoe goede keizers bijdroegen aan Romes Gouden Eeuw – en hoe Commodus, zoals een antieke historicus schrijft, het goud tot verroest ijzer maakte.

De pers over Keizers van het Colosseum:

- "Rasverteller over de klassieke oudheid.' – Nederlands Dagblad

- "Aan deze drie keizers heeft rasverteller over de klassieke oudheid Anton van Hooff zijn recente boek gewijd. En opnieuw doet hij dat met verve, doordat hij de grote lijnen van de geschiedenis weet te combineren met een kleine anekdote of een aardige parallel uit een latere tijd.' – Nederlands Dagblad

 

Terug

€ 20,99


Hadrians Wall - isbn 9781445640259

Patricia Southern, Hadrians Wall. Uitgever Amberley, 2016, gebonden, 464 pagina’s.

Hadrian’s Wall is a major World Heritage site, set in stunning countryside in Cumbria and Northumberland, where the Wall and its forts are the most visited Roman remains in Britain. It runs through the narrow gap across the Pennines between the Solway Estuary in the west to the appropriately named Wallsend on the River Tyne in the east. For much of its length it is still visible, especially in the central sector where it runs along the north-facing cliff known as Whin Sill.

 

Building started around AD 122 after the Emperor Hadrian visited the north of Britain and inspected sites in person to mark out the line of his new frontier. Hundreds of Roman legionaries from Chester, Caerleon and York marched north to quarry the stone and build the Wall, which took several years to complete.

 

This book tells the story of how the Wall was built and manned by Roman soldiers, what life was like on the frontier and what happened to it when the Romans left.

 

Terug

€ 34,95


Hadrianus, de rusteloze keizer - isbn 9789026324970

Anthony Everitt, Hadrianus. De rusteloze keizer. Uitgever Ambo, 2012, ingenaaid.

Hadrianus (76-138) wordt beschouwd als een van de belangrijkste Romeinse keizers. Hij heerste over het Romeinse rijk toen het op zijn hoogtepunt was. Hij was slim en tactisch; hij wist dat verdere uitbreiding van het grondgebied zich op den duur tegen het Romeinse rijk zou keren en dat het uiteindelijk ineen zou kunnen storten. Meer dan enig andere keizer hield Hadrianus van poëzie en filosofie. Hij maakte de Romeinen vertrouwd met de Griekse kunst en wetenschap, en hij reisde door het hele Romeinse rijk, dat zich in zijn tijd uitstrekte van Spanje tot Turkije en van de Zwarte Zee tot Marokko. Hij liet imposante bouwwerken na, waaronder 'zijn' Villa Adriana in Tivoli en de beroemde Muur van Hadrianus in Noord-Engeland.

 

Terug

€ 21,50Sabina, vrouw van Hadrianus - isbn 9789059972506

Sabina, vrouw van Hadrianus, een bijzondere liefdesgeschiedenis | Auteur: Nynke Smits | Uitgever: Primavera Pers | Nederlands | Paperback | Druk: 2 | januari 2018 | 287 pagina's

 

Keizer Hadrianus, oud en ziek, weigert zijn vrouw Sabina nog te ontvangen. Op zijn landgoed in Tibur verrijst een tempel voor de jonggestorven Antinous, de liefde van zijn leven. Nu haar kinderloze huwelijk een dieptepunt heeft bereikt, besluit de keizerin haar eigen koers te gaan varen. Wanneer ze verneemt dat het leven van haar beschermeling Fuscus, beoogd opvolger van Hadrianus, wordt bedreigd, gaat ze in het geheim naar Rome om hem te waarschuwen. Onderweg kijkt Sabina terug op haar leven: de vele reizen door het Rijk, de kennismaking met het ontluikende christendom, politiek gekonkel in Rome, haar liefdesverdriet en ten slotte het ontdekken van de ware toedracht van de dramatische gebeurtenissen tijdens die ene reis langs de Nijl.

Sabina was de stabiele factor in het leven van de rusteloze Hadrianus. Nynke Smits laat ons door de ogen van Sabina kijken naar schittering en schaduwzijden van de Pax Romana.

 

Terug

€ 15,00


De Wendische Oorlog - isbn 9789087047139

Middeleeuwse studies en bronnen 169 - De Wendische Oorlog | Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw | Auteur: Ad van der Zee | Uitgeverij Verloren | Nederlands | 1e druk | juli 2018 | Paperback  | 224 pagina's

De Hanze spreekt tot de verbeelding door de combinatie van solidariteit, daadkracht en ondernemerschap, zeker nu in Europa wordt gezocht naar pragmatische samenwerking. De Hanze was geen uitgekristalliseerd bestuursorgaan, maar een open gemeenschap van kooplieden en steden, die daadkracht toonde wanneer dat nodig werd geacht. Al in de beginfase van de Hanze speelden Nederlandse steden een vanzelfsprekende rol in het systeem van havens, stapelplaatsen en jaarmarkten. Hierbij worden vaak de steden aan de Zuiderzee en de IJssel genoemd. Ook diverse Zeeuwse en Hollandse steden functioneerden echter in dit systeem, hoewel zij nooit als feitelijke Hanzeleden werden genoemd. Rond 1440 ontstond een conflict tussen de Hollandse steden en diverse steden aan de Oostzee. Achtergronden waren zowel economisch als geopolitiek. Een kapersoorlog was het gevolg, met Amsterdam als meest actieve partij. Dit boek schetst de verhoudingen tussen de Hollandse steden en de Hanze en schept helderheid in de belangen en uitwassen tijdens de Wendische Oorlog. Rijk geïllustreerd en enthousiast geschreven boek. J.H.M.J. Busio

 

Terug naar Klassieke oudheid

Terug naar Reizen Hanzesteden

€ 25,00


Jeanne d'Arc - isbn 9789059117501

Jeanne d'Arc (1412-1431), de maagd van Orléans | Auteur: Guus Pikkemaat | Uitgeverij Aspekt B.V. | Nederlands | 1e druk | maart 2009 | Paperback | 148 pagina's

 

Na Eleonore van Aquitanië is Jeanne d'Arc de tweede middeleeuwse vrouw waar Guus Pikkemaat een boek aan wijdt. Het is een onderwerp wat zeker de moeite waard is. Jeanne d‘ Arc is een van die intrigerende figuren in wie de middeleeuwse mentaliteit in al haar eigenaardigheid tot uitdrukking komt. 

Ze was een diep religieuze vrouw, die tegelijkertijd de gangbare, vaak via het christelijk geloof gelegitimeerde verhoudingen tussen de sexen in haar tijd volledig doorbrak. Ze was een eenvoudig boerenmeisje dat een doorslaggevende rol wist te vervullen in de strijd tussen de Engelsen en de Fransen, die op dat moment al 94 jaar woedde.

Historicus Guus Pikkemaat wist er weer een sprankelend boek over te schrijven, wat bovendien veel verheldert over het bijzondere tijdsgewricht waarin ze leefde.

 

Terug

€ 19,95


Emo's reis - isbn 9789087047009

Emo's reis, een historisch-culturele ontdekkingstocht door Europa in 1212 | Auteur: Dick E.H. de Boer | Uitgever: Verloren B.V. |  Nederlands | 8e druk | november 2017 | Paperback | 496 pagina's

 

In Emo's reis volgt prof.dr. Dick E.H. de Boer de tocht die de Fries-Groningse abt Emo tussen november 1211 en juli 1212 naar Rome maakte. Op basis van de Kroniek van het klooster Bloemhof en met gebruik van talrijke historische documenten schetst hij van dag tot dag een beeld van het landschap en de samenleving in het Europa van het begin van de dertiende eeuw, gezien door de ogen van Emo én door die van een moderne reiziger. Meer dan 800 afbeeldingen en teksten, van troubadoursliederen tot kronieken, openen vensters op de fascinerende wereld van 800 jaar geleden. Aan de hand van schematische kaarten loopt Emo's route als een rode draad door het boek.

 

Terug naar Klassieke Oudheid

Terug naar Reizen

€ 27,95


Keizers van het Colosseum - isbn 9789026327421

Keizers van het Colosseum | Vespasianus, Titus en Domitianus | Uitgever: Ambo | Auteur: Anton van Hooff | Nederlandstalig | Paperback | oktober 2014 | 303 pagina's.

Na zijn eerdere boeken 'Nero & Seneca', 'Athene en 'Klassiek' geldt Anton van Hooff als de ideale gids in de wereld van de klassieke oudheid. In zijn nieuwe boek 'Keizers van het Colosseum' gaat Van Hooff in op de 27 jaar waarin vader Vespasianus en zijn twee zoons Titus en Domitianus keizers van het Romeinse Rijk waren. Ze kwamen aan de macht door de Joodse Opstand bruut neer te slaan en de Tempel van Jeruzalem te verwoesten.

Met het Colosseum bezorgden de keizers de stad Rome een monument voor altijd. Maar verder was de kwarteeuw van het Flavische keizerschap vol dramatische gebeurtenissen: de Joodse Oorlog, burgeroorlogen, de opstand van de Bataven, stadsbranden, een pestepidemie, de ondergang van Pompeii door de uitbarsting van de Vesuvius en de bloedige spelen bij de inwijding van het Colosseum.

 

Terug

€ 22,99


De klassieke oudheid - isbn 9789035144385

De klassieke oudheid | Auteur: Herman Belien/Fik Meijer | Uitgever: Prometheus/Bert Bakker | Nederlands | 1e druk | oktober 2015 | Paperback | 146 pagina's

 

Wie was de schrijver van de Ilias en de Odyssee? Wanneer was de Slag bij Salamis? Toe hoe ver reikte de veroveringstocht van Alexander de Grote? Wat was het principaat? Welke betekenis heeft de Romeinse keizer Constantijn gehad voor de verspreiding van het christendom? Het zijn maar enkele van de vele vragen die de oude geschiedenis oproept.

In De klassieke oudheid wordt een helder overzicht gepresenteerd van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Grieks-Romeinse geschiedenis. Vanaf de Minoïsche beschaving op Kreta in het derde millennium tot de ondergang van het Romeinse Rijk in de vijfde eeuw wordt het verhaal verteld van de belangrijkste personen die hun stempel op de geschiedenis hebben gedrukt. Daarnaast krijgen ook maatschappelijke en economische ontwikkelingen de nodige aandacht.

Het boek is zo ingedeeld dat de lezer elk onderwerp snel kan vinden. Daarmee is De klassieke oudheid een compact en praktisch boek voor iedereen die in een mum van tijd de altijd boeiende hoogtepunten uit de antieke geschiedenis wil lezen. 

Herman Beliën is historicus. Hij schreef diverse onderwijsboeken, reisgidsen en historische boeken voor een groter publiek, zoals Nederland. Een kleine geschiedenis. Fik Meijer is emeritus hoogleraar oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef onder meer de succesvolle boeken Macht zonder grenzen. Rome en zijn imperium en De Middellandse Zee.

 

Terug

€ 12,99


Gouden Middeleeuwen - isbn 9789462490376

Gouden Middeleeuwen |Nederland in de Merovingische wereld, 400-700 na. Chr. | Auteur: Annemarieke Willemsen | Uitgever: Walburg Pers | Nederlands | 2e druk | oktober 2015 | Paperback | 216 pagina's 

 

De Vroege Middeleeuwen staan vooral bekend als de 'Dark Ages', wat een beeld geeft van een tijd van achteruitgang, onrust en duisternis na het vertrek van de Romeinen uit onze streken. Het begin van de Middeleeuwen, de Merovingische periode, ontbreekt in de schoolboeken en men denkt dat we er niets van weten. Maar er is uit de vijfde tot en met de zevende eeuw juist heel veel opgegraven in Nederland. Spectaculaire goudschatten en rijke grafvelden vol persoonlijke luxe en statussymbolen als sieraden, glaswerk en wapens laten zien dat dit een voorspoedige tijd was, waarover veel te vertellen is. Recent archeologisch onderzoek van dorpen uit de Vroege Middeleeuwen leverde daarnaast veel nieuwe informatie op over hoe mensen woonden, over huizenbouw, nederzettingspatronen, vroege industrie, rituelen en identiteiten.

De Gouden Middeleeuwen laat zien dat het leven in Merovingisch Nederland rustiger en welvarender bleek te zijn geweest dan altijd is gedacht, vanwege een gunstige verhouding tussen land en mensen. De dorpen in het huidige Nederland blijken deel uit te hebben gemaakt van een fijnmazig wereldwijd handelsnetwerk, waardoor over de hele breedte van de samenleving veel toegang was tot luxe producten. 

Ook blijkt uit skeletonderzoek dat mensen in deze periode gezonder waren dan daarvoor en daarna. Het bredere idee van de eerste Middeleeuwen moet eveneens bijgeschaafd worden: zo waren de bekende 'volksverhuizingen' vooral langzame volksverschuivingen en blijkt ook de introductie van het Christendom een lang proces met veel individuele keuzevrijheid.

 

Terug

€ 19,95


Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen - isbn 9789462580473

Cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen, beeldvorming en perspectieven | Auteur: Meens | Uitgeverij Wbooks | Nederlands | 1e druk | november 2014 | Hardcover | 320 pagina's

 

'Middeleeuws' staat vaak synoniem voor achterlijk, simpel en primitief. Deze waardering van de periode 500-1500 n.Chr. voert terug op humanistische opvattingen over het begrip 'middeleeuwen' als een tijd van achteruitgang en stagnatie. Aan de andere kant zijn de middeleeuwen ook een grote bewondering ten deel gevallen. Zo vond men in deze periode de basis van de moderne Europese naties. Katholieken zagen de middeleeuwen als de periode waarin Europa echt christelijk was, terwijl anderen juist spraken van een tijd vol van bijgeloof. Dergelijke oordelen over de middeleeuwen leven in de huidige samenleving nog volop.

Dit handboek wil deze (voor)oordelen als uitgangspunt gebruiken voor een kennismaking met de cultuur van de middeleeuwen. Het boek laat zien waar dergelijke oordelen vandaan komen en hoe historici tegenwoordig over dit tijdperk denken. Het boek biedt zowel kennis van de middeleeuwse cultuur als een reflectie op het denken over de middeleeuwen.

Over de auteur:

Rob Meens en Carine van Rhijn zijn beiden verbonden aan de Universiteit van Utrecht.

 

Terug

€ 39,95


De Franken in België en Nederland - isbn 9789401909129

De Franken in België en Nederland, heersers in de vroege middeleeuwen | Auteur: Luit van der Tuuk | Uitgever: Omniboek | Nederlands | 1e druk | oktober 2016 | Paperback | 256 pagina's  

Terwijl van de late middeleeuwen een geromantiseerd beeld bestaat van ridders en jonkvrouwen, zijn de vroege 'donkere' middeleeuwen lange tijd onderbelicht gebleven. Luit van der Tuuk brengt daar verandering in. In zijn nieuwe boek De Franken in België en Nederland legt hij uit hoe de Frankische tijd juist een periode van grote verandering was, waarin zich een nieuw elan aftekende. Van der Tuuk schetst het optreden van bekende vorsten als Karel de Grote en Pippijn de Korte, maar ook van minder bekende Frankische heersers van de Nederlanden. Het boek bevat tal van prachtige illustraties.

Luit van der Tuuk (1954) is conservator van Museum Dorestad. Recentelijk publiceerde hij onder meer het boek Vikingen, dat met vijf sterren werd beoordeeld door NRC Handelsblad.

 

Terug

€ 20,99


The Bayeux Tapestry - isbn 9780099450191

The Bayeux Tapestry, The Life Story of a Masterpiece | Auteur: Carola Hicks | Uitgever: Vintage Publishing | Engels | 1e druk | maart 2007 | Paperback | 368 pagina's

 

The vivid scenes on the thin, 70-metre long linen strip of the Bayeux Tapestry depict the events leading up to the Battle of Hastings in 1066, when William the Conqueror seized the English throne. One of Europe's greatest treasures, it tells a magnificent tale - but as Carola Hicks shows, its own story has been just as dramatic and surprising. From the start, there are mysteries and controversies. Who commissioned the tapestry? Was it Bishop Odo, William's ruthless half-brother? Or another ambitious lord? Or was it Harold's dynamic sister Edith, widow of Edward the Confessor, juggling for a place in the new court? Hicks makes an entirely new, strong case for Edith, showing us her world and the miracle of the tapestry's making: talented women in convents plying their needles, the stitches and dyes, the strange details in the margins. The tapestry moved from a noble court to Bayeux cathedral where it lay dusty and ignored, until its 'discovery' in the eighteenth century, rousing fierce disputes between British and French antiquarians. In the French Revolution, the townsfolk narrowly saved it from destruction, while Napoleon displayed it in Paristo boost his own planned conquest. Nineteenth-century women claimed it as 'female' history, to the horror of male historians. In the twentieth century, it was swept up in the breathtaking struggle with the Nazis, and since then its immediately recognisable images have inspired films, novels, political cartoons and adverts - even today, it acts as shorthand for our long rivalry with France. This marvellous book, packed with thrilling stories, shows how we remake history in every age and how a great work of art has a life of its own, enduring every storm.

 

Terug

€ 19,95

 

snelle levering

 

alle titels leverbaar

indien op voorraad: levering binnen twee  werkdagen

 persoonlijk en           deskundig adviesVan Vliet Boeken Rotterdam. Triodos Bank: NL 18 TRIO 025 474 3927. BIC TRIONL2U. BTW NL133672633B01.

KvK 55619787 R'dam. info@vanvlietboeken.com

 

1) Verzending binnen Nederland is gratis. Overige landen de dan geldende portkosten. Antiquarische boeken kunnen afwijken.